Чајлија - Paliurus spina

15:29 by


За лек се употребува плодот како средство против пролив, болести на желудникот и цревата, воспаление и инфекции, против реуматски болести како диуретик.


Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com