Рен - Cochlearia armoracia

02:02 byРенот ја подобрува работата на жолчката и црниот дроб и е добар лек против метеоризам, добар лек е и за уринарни болести, но само во мали количини, бидејќи може да предизвика внатрешни крварења од разни органи.

Објавено од:
Живко Најдовски
автор на книгата: "Лековити растенија - Ваш чудесен лек" и лековити билки -
Порачки на телефон +389 70-614-014 или +389 47-238-605
Email:     najdovskizivko@yahoo.com